פריץ האבר

המונח העומד מאחורי מונחים אלו?

צרעת האפידיוס

Persimillis

קרפדת הקנים

זרחנים אורגניים